ROK 2019

 

 I ty możesz zostać ratownikiem.

Projekt jest dofinansowany z Programu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

Podczas zajęć dzieci zdobywały  dotyczące prawidłowego zachowania się w sytuacji kiedy mamy podjąć się wykonywania szeregu czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia. To właśnie świadkowie zdarzenia, odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym działaniu "łańcucha przeżycia" poprzez odpowiednie zabezpieczenie osób poszkodowanych do momentu przybycia służb ratunkowych na miejsce wezwania.
Część teoretyczna zajęć dotyczyła prawidłowego zachowania się na miejscu zdarzenia, dbając w szczególności  o szeroko pojęte zasady bezpieczeństwa dotyczące "ratownika", miejsca zdarzenia, osób poszkodowanych i świadków zdarzenia. Kolejny element zajęć to zasady prawidłowego wezwania pomocy wykorzystując numery alarmowe i rozmowa z dyspozytorem medycznym.

 
  

ROK 2018

OK 2018

 "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" - "W kierunku nauki – rozwijać pasje i zainteresowania" - projekt rozwijający zainteresowania przyrodnicze Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Realizacja od września 2019 r.

W ramach konkursu realizowane będą w szczególności zadania polegające na:

  • wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów, studentów i doktorantów przy udziale studenckich i doktoranckich kół naukowych,
  • popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału kół naukowych,
  • kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji kluczowych w regionie,
  • wsparciu projektów interdyscyplinarnych, opartych na współpracy międzyśrodowiskowej, w tym zakresie wykorzystaniu dorobku naukowego przez organizacje pozarządowe oraz realizacji przedsięwzięć naukowych zgłaszanych przez organizacje i odpowiadających na potrzeby wynikające z ich działalności statutowej,

 


,,NA DOBRY POCZĄTEK!’’ - "Fizyka dla smyka"

XI  edycji  konkursu  grantowego  ,,Na  dobry  początek!’’ organizowanego  przez  Fundację  Banku  Gospodarstwa  Krajowego im. J.K. Steczkowskiego.
W  projekcie  wezmą  udział  dzieci  od  3  do  9  lat  z  Punktów Przedszkolnych  z  Radziemic  i  Zielenic,  które  będą uczestniczyć w warsztatach z dziedziny fizyki . Celem spotkań jest  rozbudowanie  dziecięcej  aktywności  w  poznawaniu Świata, poznawanie i doświadczenie praw przyrody oraz fizyki w  codziennym  życiu,  kształtowanie  nawyków organizacyjnych,  umiejętności  współpracy  w  grupie i wyrażania swoich spostrzeżeń. Dotacja  zostanie wykorzystana  na  zakup  pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, organizacji  wycieczek  oraz imprez edukacyjnych między innymi "Ogólnopolski Bieg Przedszkolaka". 

 


MECENAT MAŁOPOLSKI

 „Mini robotyka dla małego i dużego smyka”  okres realizacji zadania  od 02 lipca 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Celem głównym zadania była edukacja dzieci i młodzieży, rozwój ich talentów i pasji poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu konstruowania i programowania robotów. Zrealizowanie projektu ułatwiło wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla dzieci z wiejskiej Gminy Radziemice.

Zdanie publiczne obejmowało cykl zajęć dla uczniów z trzech szkół podstawowych w Gminie Radziemice. Warsztaty prowadzone były przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH – Controllers z którym Stowarzyszenie zawarło umowę partnerską. Zakres pomocy ze strony koła naukowego obejmował doradztwo przy zakupie modułów do skonstruowania  robotów opartych na uniwersalnej platformie Arduino, a także szkolenie (8 godzin wolontariat) 3 nauczycieli informatyki oraz 10 uczniów. Przeszkoleni nauczyciele prowadzili zajęcia z uczniami (142 godziny - wolontariat).

 


 
 
Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
 
W ramach otrzymanej darowizny (2 oczyszczacze powietrza) dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Radziemicach w sezonie grzewczym, a także poza nim będą mogły oddychać czystszym powietrzem. Oczyszczacze powietrza mają za zadanie przede wszystkim chronić dzieci przed problemami zdrowotnymi powodowanymi przez szkodliwe substancje zawarte w smogu. Ponadto filtrują powietrze oczyszczając je z innych szkodliwych dla zdrowia substancji powodujących alergie oraz nawilżają powietrze.
 

 

„Gmina Radziemice ratuje pszczoły” - okres realizacji zadania od 02 lipca 2018 r. do 31 październik 2018 r.

W ramach realizacji projektu zakupiono drzewa, byliny i rośliny miododajne, które stworzyły warunki do zwiększenia populacji pszczół.  Zakupione drzewa, byliny i rośliny miododajne zostały posadzone przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach na terenie Gminy Radziemice. Następnie aby uświadomić dzieciom jak ważną rolę odgrywają pszczoły  w ekosystemie i na jakie zagrożenia są narażone, 50 dzieci zostało zabranych  do pasieki pszczelej gdzie uczestniczyły w warsztatach. Została również utworzona ścieżka edukacyjna (4 ławki, 4 tablice/gabloty obrazujące życie pszczół oraz wykonano model przekroju ula) przy szkole Podstawowej w Radziemicach aby w sposób zrozumiały dzieci poznały życie pszczół. Zamontowano również kamerę on-line wewnątrz ula aby uczniowie i mieszkańcy Gminy mogli naocznie obserwować życie pszczół w ulu.

 


 

Projekt „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.”

Cele projektu

1.  Podniesienie  świadomości  dzieci  na  temat  zanieczyszczeń  powietrza  oraz  działań podejmowanych  na rzecz ochrony powietrza.
2.  Wzmocnienie postawy proekologicznej u dzieci.
3.  Zmiana  społecznego  nastawienia    wobec  nieprawidłowych  zachowań  dotyczących m.in. spalanie odpadów.
4.  Kształtowanie  właściwych  postaw  ekologicznych,  poprzez  wydanie  ekologicznej książeczki edukacyjnej.  
5.  Promowanie wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.  
6.  Utworzenie sieci współpracy między placówkami przedszkolnymi na terenie Gminy Radziemice,  dającej  w  końcowym  efekcie  serie  bajeczek  napisanych  przez przedszkolaków pod kierunkiem nauczycieli.
7.  Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci, propagowanie czytelnictwa.

 


   „Legionista, Polityk, Żołnierz – Senator Edward Kleszczyński Bohater Regionu” – okres realizacji zadania 04.06.2018 r. 31.12.2018 r.

 Zadania publiczne zostało osiągnięte poprzez upowszechnienie wiedzy o Senatorze Edwardzie Kleszczyńskim, zachęcenie młodzieży do poznania historii ojczyzny tamtego okresu i udziału w niej lokalnych bohaterów, wydanie książki o Senatorze Edwardzie Kleszczyńskim w nakładzie 300 egzemplarzy oraz zorganizowanie Festiwalu Pieśni Patriotycznej im. Senatora Edwarda Kleszczyńskiego we współpracy z oddziałem IPN w Krakowie. Działąnia wpisane zostały w obchody 100-lecia Niepodległości.

 


Niech w każdym sercu spełni się cud Bożego Narodzenia” - okres realizacji zadania   11.09.2018 r.- 31.12.2018 r.

 

Celem realizacji zadnia publicznego pn. „Niech w każdym sercu spełni się cud Bożego Narodzenia” było osiągnięcie warunków sprzyjających rozwojowi kultury i tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów podczas, których zostały przypomniane i odtworzone starodawne zwyczaje bożonarodzeniowe, jak również wystawiono sztukę teatralną „opowieść wigilijna” ukazującą magię i potęgę Świąt Bożego Narodzenia.

Zostały pobudzone zainteresowania niematerialnym dziedzictwem kulturalnym nie tylko u młodzieży biorącej udział w warsztatach czy też grającej w sztuce teatralnej ale również  u przybyłych na spotkanie bożonarodzeniowe gości, szczególnie u osób starszych to spotkanie wywołało wzruszenie ponieważ mogły przypomnieć sobie tradycje i zwyczaje jakie panowały w Święta Bożego Narodzenia za czasów ich dzieciństwa i młodości, które zostały już zapomniane. Bardzo ważnym z osiągniętych rezultatów było zorganizowanie spotkania bożonarodzeniowego, w którym tak licznie uczestniczyły dzieci ich rodzice dziadkowie oraz mieszkańcy Gminy Radziemice, to spotkanie  było integracją wszystkich pokoleń, zapomniano na chwilę o trudach dnia powszedniego i dało możliwość w piękny i wzruszający sposób przeżycia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 „Mała – wielka pracownia robotyki” – okres realizacji projektu 15 października 2018 r. do dnia 07 grudnia 2018 r.

 

Zadania publiczne zostało osiągnięte poprzez zakup laptopów, które zostały wykorzystane do obsługi zakupionych wcześniej zestawów do składania robotów co dopełniło całość aby stworzyć pracownie robotyki dla dzieci z gminy Radziemice.

  

ROK 2017

 

MECENAT MAŁOPOLSKI

 „Międzypokoleniowe warsztaty wielkanocne” okres realizacji 05.04.2017 – 31-05.2017

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 40 godzin warsztatów międzypokoleniowych zorganizowano „Pochód Palm”,  przedstawienie teatralne o tematyce związanej z tradycjami wielkanocnymi co przyczyniło się do osiągnięcia celu głównego tj. popularyzacji i promocji tradycji kultury oraz budowania relacji międzypokoleniowej oraz celów szczegółowych.

 


„Gwiazdo świeć kolędo leć misterium niech się dzieje … Bożonarodzeniowe zwyczaje w radziemickiej tradycji.  okres realizacji 11.09.2017 r. – 15.12.2017 r.

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 40 godzin warsztatów ze wspomnieniami wokół tradycji. Przygotowano przedstawienie wg. sztuki Lucjana Rydla „Betlejem polskie”, które zostało przedstawione podczas spotkania rodziców, dziadków i dzieci co przyczyniło się do osiągnięcia zakładanego celu tj. budowy relacji między ludźmi „różnych pokoleń”.

 


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Utworzenie Izby Pamięci Senatora Edwarda Kleszczyńskiego” okres realizacji 11.09.2017 r. do 24.11.2017 r.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy o lokalnych postaciach historycznych oraz pobudzenie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Na bazie posiadanych pamiątek została utworzona Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Radziemicach poświęcona Patronowi Szkoły Edwardowi Kleszczyńskiemu. Przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla dzieci, poświęcone Patronowi Szkoły. Nakręcony został film dokumentalny o Edwardzie Kleszczyńskim przygotowany przez członków koła filmowego działającego w Szkole Podstawowej w Radziemicach.