Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziemicach informuje, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmujące rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz bilans jednostki budżetowej zostały umieszczone na stronie BIP Gminy Radziemice.