ORGANIZACJA:

 1. Samorządowe Przedszkole przy Zespole Szkół w Radziemicach jest placówką jednooddziałową, zlokalizowaną w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci, według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala dyrektor wraz z gronem pedagogicznym.
 4. Przedszkole funkcjonuje 11  miesięcy w roku.
 5. Termin przerwy wakacyjnej ustala Dyrektor i podaje do wiadomości dla Rodziców.
 6. Przedszkole działa w godzinach od 7.00 do 16.00 .
 7. Do Przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Jeżeli wychowawca grupy zauważy jakiekolwiek objawy choroby u dziecka ma obowiązek poinformować o tym rodziców/ opiekunów. W takiej sytuacji rodzice/ opiekunowie niezwłocznie powinni odebrać dziecko z przedszkola. W przypadku gdy nieobecność dziecka jest dłuższa niż 2 tygodnie wymagane jest zwolnienie lekarskie.
 8. W sytuacji kiedy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Dyrektora przedszkola.
 9. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 10. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych zabawek – tylko w wyznaczonym dniu.
 11. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii, a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp.
 12. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dziecko, sprzętu i wyposażenia Punktu Przedszkolnego ( nie dotyczy zabawek ).
 13. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola zobowiązani są do akceptacji  i przestrzegania zasad ustalonych przez dyrekcję, wychowawców oddziału oraz do akceptacji realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ZADANIA PLACÓWKI:

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu.
 3. Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 4. Współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju.

REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA PRZEDSZKOLE:

 1. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych.
 2. Zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 3. Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkola oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.
 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka  i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.
 5. Umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. 
 6. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 7. Zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie.
 8. Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
 9. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 10. Praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz programu Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego - wydanie rozszerzone (aut. programu: Jolanta Andrzejewska; Jolanta Wierucka)

PRAWA DZIECKA:

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. Uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym przebiegającym w Przedszkolu.
 2. Opieki i ochrony prawnej.
 3. Poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności.
 4. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.
 5. Wyrażania własnych poglądów.
 6. Swobody myśli, sumienia i wyznania.
 7. Ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego.
 8. Korzystania z dóbr kultury.
 9. Informacji i znajomości swoich praw.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW:

 1. Podstawą zapisu dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Umowy o świadczeniu usług”.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 5 lat. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Przedszkola dziecka minimum 2,5 rocznego, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. komunikuje potrzeby fizjologiczne i nie korzysta z pampersa
  2. samodzielnie je
  3. nie wymaga leżakowania
 3. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę (pełnoletnią), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 5. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka.
 7. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 8. Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszego Przedszkola od następstw nieszczęśliwego wypadku.
  Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (prawny opiekun).
 9. Rodzice mają prawo do:

o         zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danej grupie;

o         uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;

o         uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

o         wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola;

o         przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem;

o         rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.